tinkerbell

85 tekstów – auto­rem jest tin­kerbell.

Uczyła się przys­to­sowy­wać swo­je uczu­cia do otaczające­go ją świata. Żeby były jak ka­meleon. Żeby nikt nie zdołał już nig­dy jej zranić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 marca 2013, 17:21

Miał wiel­kie oczy i zauważał każdą szcze­linę w którą mógł się wcisnąć. I wcis­kał się tam, wchodził nies­pos­trzeżenie, jak złodziej. Złodziej dob­rych chwil. Złodziej uczuć. Złodziej ra­dości, smut­ku, wsty­du, du­my. Złodziej Życia.
Więc pos­ta­nowiła od­na­leźć źródło światła. Jas­ne­go i ośle­piające­go.
Aby je­go oczy mu­siały być przym­rużone. Aby nie widziały wszystkiego. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 stycznia 2013, 00:59

Zaz­drość jak mały ro­baczek ro­biła tu­neli­ki gdzieś w środ­ku. I wyżerała całą pew­ność. Pew­ność siebie. Pew­ność, że będzie dob­rze. Pew­ność, że w ogóle ja­koś będzie.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 października 2012, 22:52

Czuła się jak mała dziew­czyn­ka, która po raz pier­wszy spróbo­wała cze­kola­dy i tak bar­dzo po­lubiła jej smak, że ciągle miała ochotę na więcej. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 września 2012, 22:02

Otoczyła swo­je życie twardą sko­rupką iro­nii, sar­kazmu i obojętności, aby już nie tak łat­wo było ją zra­nić. Zos­ta­wiła tyl­ko małe uk­ry­te drzwiczki, dla naj­bliższych. Lecz oni je przeo­czy­li. Może zig­no­rowa­li?
I te­raz tkwi w opa­rach swoich uczuć, mając zbyt mało siły by roz­bić sko­rupkę, cze­kając, aż ktoś zro­bi to za nią i wpuści do jej życia cho­ciaż od­ro­binę świeżego powietrza. 

myśl • 31 maja 2012, 14:54

W każdym z nas tkwi cząstka zła. U niektórych wi­doczna, u in­nych bar­dzo skrzętnie zam­knięta w pu­dełeczku i uk­ry­ta bar­dzo głębo­ko. Jed­nak każde pu­dełeczko można ot­worzyć. Nie ważne jak zam­knięte, pod wpływem [...] — czytaj całość

myśl • 21 marca 2012, 21:28

I kiedy marze­nie w końcu stało się rzeczy­wis­tością, oka­zało się że urzeczy­wis­tnione nie jest już tak piękne jak wyobrażone. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 lutego 2012, 21:04

Od tam­tej po­ry było wielu mężczyzn w jej życiu, o których pot­ra­fiła za­pom­nieć bar­dzo szyb­ko. Jed­nak ciągle pa­miętała te­go pier­wsze­go, mi­mo, że to co było między ni­mi nie było ani piękne ani sen­sowne. Ba! Było bez­myślne, a wspom­nienie kuło jak szpil­ka w sumienie.
Za każdym jed­nak ra­zem gdy to wspo­minała, szpi­leczka wy­dawała się być co­raz mniej os­tra i nie za­dawała już bólu, a da­wała przyjemność. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 stycznia 2012, 14:59

Wspomnienie

Nieuporządkowane.
Krąży po­między pu­dełkiem "odejdź w za­pom­nienie", a "zos­tań na zaw­sze" ruchem niejed­nostaj­nym krzywoliniowym,
Zos­ta­wiając ra­ny w myślach w kształcie to­ru ruchu.

Cóż, że minęło, sko­ro trwa?
Cóż, że przeszłość, sko­ro powraca?
Cóż, że nie ma, sko­ro wys­tar­czy wy­konać niewiel­ki obrót, a jest w za­sięgu wzroku?

Przez swoją dy­namikę, nig­dy nie zniknie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 stycznia 2012, 01:09

strach jak ma­la myszka zak­ra­da się do serca.
pis­kiem straszy je.
kto boi sie bar­dziej - ja jej, czy ona mnie? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 września 2011, 22:55
tinkerbell

Nikt nie patrzy Możesz już być sobą...

Zeszyty
  • . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tinkerbell

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność